Statuten

Junior Kamer Leeuwarden Statuten:
Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: JUNIOR KAMER FRIESLAND, statutair gevestigd te Leeuwarden, na statutenwijziging de dato 10 maart 2003, verleden voor mr. S. Swart, notaris te Leeuwarden

Naam

Artikel 1.
1. De naam der vereniging luidt: JUNIOR KAMER FRIESLAND.
2. De vereniging is gevestigd te Leeuwarden.

Doel

Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel:
a. het bevorderen van kontakt tussen jongeren, die binnen de provincie Friesland werkzaam zijn en/of wonen;
b. het scheppen, voor haar leden, van mogelijkheden tot eigen en onderlinge vorming tot een betere vervulling van hun dagelijkse taak en andere maatschappelijke funkties;
c. het leggen en onderhouden van kontakten met jongeren in en buiten Nederland, die zich met gelijke of aanverwante doelstellingen verenigd hebben.

Artikel 3.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen, het doen houden van voordrachten en lezingen, het organiseren van excursies en het houden en bijwonen van congressen;
b. het entameren en realiseren van projekten;
c. alle andere wettige middelen, die aan haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4.
De vereniging is aangesloten bij de Federatie van Junior Kamers in Nederland.

Duur

Artikel 5.
De vereniging, oorspronkelijk opgericht voor de tijd van negentwintig jaren, is thans aangegaan voor onbepaalde tijd.

Verenigingsjaar

Artikel 6.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december daaropvolgend, en is gelijk aan het boekjaar.

Leden en ereleden

Artikel 7.
De vereniging kent gewone leden en ereleden. Voorzover in deze statuten niet anders vermeld, worden onder leden de gewone leden verstaan.

Artikel 8.
Gewoon lid van de vereniging kunnen slechts personen zijn, die de leeftijd van vijfentwintig jaar en – bij het begin van het lopende verenigingsjaar – nog niet die van veertig jaar hebben bereikt en werkzaam zijn en/of wonen in Friesland.

Artikel 9.
1. Over de toelating tot het gewoon lidmaatschap beslist het bestuur op schriftelijke voordracht door één of meer gewone leden, en zulks eerst nadat de toelatingsprocedure met betrekking tot het kandidaat-lid is afgerond.
2. De toelatingsprocedure zal bij huishoudelijk reglement worden geregeld.
3. Ten aanzien van degenen, die voor hun toelating lid waren van een andere Junior Kamer behoeft in beginsel de toelatingsprocedure niet te worden gevolgd.

Artikel 10.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. opzegging door het lid;
b. opzegging namens de vereniging;
c. ontzetting;
d. overlijden.

Artikel 11.
1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk bij het bestuur geschieden vóór het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur bij brief.

Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de voor het lidmaatschap in artikel 8 gestelde vereisten, en voorts wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. In de in dit lid bedoelde gevallen eindigt het lidmaatschap per de datum van de in de eerste zin bedoelde brief.

Artikel 12.
1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft van de leden aanwezig is. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Een ontzetting kan niet worden uitgesproken, tenzij tenminste veertien dagen vóór de dag der vergadering, waarin over de ontzetting zal worden gestemd, van de voordracht tot de ontzetting zal worden gestemd, van de voordracht tot de ontzetting en de gronden waarop deze voordracht steunt, is kennis gegeven aan het betrokken lid en dit lid in de gelegenheid is gesteld zich in de betreffende vergadering te verdedigen.
3. Een voordracht tot ontzetting moet door tenminste vijf leden aan het bestuur worden gedaan.

Ereleden

Artikel 13.
Ereleden zijn zij, die alszodanig door de algemene ledenvergadering worden benoemd op grond van uitzonderlijke verdiensten jegens de vereniging.

De rechten en verplichtingen van de ereleden kunnen bij huishoudelijk reglement nader vastgesteld worden.

Geldmiddelen

Artikel 14.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. kontributies van de gewone leden;
b. opbrengsten uit door de vereniging georganiseerde projekten;
c. alle andere baten.

Artikel 15.
1. De gewone leden betalen jaarlijks een kontributie, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
2. De kontributie wordt betaald binnen drie maanden na het begin van het verenigingsjaar, nadat deze door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.
3. Degene, die in de loop van een verenigingsjaar tot de vereniging toetreedt, is een evenredig gedeelte van de kontributie verschuldigd, zulks met dien verstande dat steeds minimaal een/vierde gedeelte van de jaarlijkse kontributie moet worden voldaan.
4. Ereleden die tevens oudlid zijn, zijn niet verplicht tot betaling van een kontributie.
5. Het bestuur is bevoegd gehele of gedeeltelijke dispensatie van de verplichting tot het betalen van de kontributie te verlenen in de gevallen, dat het daartoe termen aanwezig acht.

Het bestuur

Artikel 16.
1. De vereniging heeft een bestuur, dat bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, die gekozen worden uit en door de algemene ledenvergadering.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
2. De bestuursleden treden uiterlijk twee jaar na hun benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Afgetreden bestuursleden zijn aansluitend herkiesbaar.
3. De algemene ledenvergadering kan te allen tijde een bestuurslid schorsen of ontslaan. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd is door een besluit tot ontslag eindigt door verloop van die termijn.
4. De voorzitter van het bestuur wordt – bij voorkeur uit diegenen, die reeds een jaar zitting hebben in het bestuur – door de algemene ledenvergadering steeds voor één verenigingsjaar aangewezen; het bestuur verdeelt elk jaar in onderling overleg de funkties van vice-voorzitter, sekretaris, penningmeester en kommissie-koördinator alsmede hun plaatsvervangers.
5. Bij een tussentijdse vakature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene ledenvergadering een opvolger, die op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger inneemt.
6. Indien in het bestuur een of meer vakatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd kollege vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vakatures; in dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vakature een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vakatures.
7. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; bij staken van stemmen beslist de voorzitter.
8. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt die door de voorzitter en sekretaris worden vastgesteld en ondertekend.

Artikel 17.
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de sekretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de sekretaris tezamen met de penningmeester.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd tot:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c. het verrichten van (rechts)handelingen, die een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag of waarde te boven gaan.
Op het ontbreken van de goedkeuring kan wat betreft de sub a. en b. bedoelde rechtshandelingen door of tegen derden een beroep worden gedaan.
3. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
4. Het bestuur kan zich doen bijstaan door kommissies, van welke de leden worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

Bestuursverkiezing

Artikel 18.
1. Verkiezing tot bestuurslid der vereniging vindt plaats op voordracht van het bestuur, dan wel van tenminste vijf gewone leden, die niet bestuurslid zijn.
2. In het laatste geval, bedoeld in lid 1, wordt de voordracht schriftelijk, ondertekend door alle voorstellers, ingediend bij het bestuur, en wel tenminste vijftien dagen vóór de vergadering waarin de bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden.
3. In de konvokatie voor de in lid 2 bedoelde vergadering worden de voordrachten van het bestuur en, in voorkomend geval, ook de door de leden ingediende bekend maakt; in het laatste geval onder vermelding van de namen der voorstellers.
4. Indien voor een zetel in het bestuur meer dan één kandidaat is voorgedragen, dan wel indien daarvoor slechts een door leden voorgedragen kandidaat aanwezig is, vindt stemming plaats en is diegene verkozen, die de stemmen van de meerderheid der leden op zich verenigd heeft.
5. Indien bij de eerste stemming geen kandidaat op de in lid 5 omschreven wijze verkozen is, vindt herstemming plaats, ten hoogste over de twee kandidaten, op wie bij de eerste stemming het hoogste aantal stemmen was uitgebracht, en is diegene verkozen, die de meerderheid der stemmen op zich verenigd heeft.
6. Indien de stemmen staken, vindt eveneens herstemming plaats, doch indien de stemmen daarbij andermaal staken, beslist het lot.

Artikel 19.
1. De vereniging kent algemene ledenvergaderingen.
2. Vóór één april van ieder jaar worden één of meer algemene ledenvergaderingen gehouden, waarin, onverminderd de overige agendapunten:
a. het bestuur verslag uitbrengt over het afgelopen verenigingsjaar;
b. de penningmeester rekening en verantwoording aflegt van het beheer der geldmiddelen van de vereniging gedurende dat jaar;
c. de penningmeester een begroting van de inkomsten en uitgaven der vereniging over het nieuwe verenigingsjaar ter goedkeuring aanbiedt.
2. Goedkeuring van de in lid 2 sub b bedoelde rekening en verantwoording strekt het bestuur tot algehele decharge.
3. De algemene ledenvergadering benoemt elk jaar een kaskommissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kaskommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van de penningmeester en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 20.
1. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden binnen de provincie Friesland en, onverminderd de in deze statuten vermelde gevallen, zo dikwijls het bestuur dat nodig oordeelt, dan wel ten minste tien procent van de gewone leden het verlangen daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken.
2. Bijeenroeping van een algemene ledenvergadering vindt ten minste acht dagen tevoren schriftelijk plaats onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
3. Indien een algemene ledenvergadering gehouden moet worden, is het bestuur verplicht haar bijeen te roepen.
4. Indien het bestuur nalatig is en gedurende tenminste veertien dagen na daartoe gemaand te zijn door tien procent of meer van de gewone leden nalatig blijft te voldoen aan zijn in lid 3 bedoelde verplichting, zijn evenbedoelde leden gerechtigd zelf een algemene ledenvergadering bijeen te roepen.
5. In een algemene ledenvergadering kan over een niet op de agenda geplaatst onderwerp slechts een rechtsgeldig besluit worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 21.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden en ereleden.
Geen toegang hebben geschorste leden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter of diens plaatsvervanger.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
Ereleden die oudlid zijn hebben geen stemrecht.
4. Een lid kan zijn stem niet door een daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen.
5. Introduktie van derden in een algemene ledenvergadering is slechts mogelijk bij besluit van het bestuur.

Artikel 22.
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, of diens plaatsvervanger.
2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming.

Artikel 23.
1. Besluiten worden in de vergaderingen, behoudens de bij deze statuten bepaalde uitzonderingen, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
2. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij akklamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Publicaties

Artikel 24.
Het bestuur beslist over het eventueel uitgeven van publikaties; de belangen van de leden en hun werkkring, mede in onderlinge verhouding, dienen daarbij in het oog gehouden te worden.

Huishoudelijk reglement

Artikel 25.
1. Met betrekking tot onderwerpen, waarin deze statuten niet of slechts ten dele voorzien, kan bij huishoudelijk reglement voorzien worden.
2. Het huishoudelijk reglement kan door de algemene ledenvergadering, mits met de stemmen van de meerderheid der gewone leden, vastgesteld, gewijzigd of aangevuld worden.
Statutenwijziging

Artikel 26.
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, kunnen door de algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen genomen worden, in een vergadering waarin tenminste de helft der leden aanwezig is; indien het vereiste aantal leden alsdan niet aanwezig is, zal binnen een termijn van vier weken een nieuwe algemene ledenvergadering worden gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden bij meerderheid van stemmen tot statutenwijziging kan worden besloten.
2. Wijzigingen van de statuten behoeven de goedkeuring van de Federatie van Junior Kamers in Nederland.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding

Artikel 27.
1. Een besluit tot ontbinding der vereniging, kan steeds worden genomen door de algemene ledenvergadering, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering, waar tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
2. Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet op de algemene ledenvergadering aanwezig is, zal binnen een termijn van vijf weken na de eerste vergadering een nieuwe algemene ledenvergadering worden gehouden. Op deze vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, een besluit tot ontbinding, worden opgenomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Bij ontbinding der vereniging zal door de algemene ledenvergadering aan het na vereffening aanwezige batige saldo een bestemming worden gegeven ten algemenen nutte en zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der vereniging.

Slotbepaling

Artikel 28.
In alle gevallen, waarin deze statuten, noch het huishoudelijk reglement der vereniging voorzien, beslist het bestuur, behoudens andere beslissing van de meerderheid der gewone leden.